گیاهان علوفه ای

زربذر ایرانیان

انواع بذر گیاهان علوفه‌ای

یونجه همدانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

شبدر ایرانی(گوسفندی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

شبدر برسیم(گاوی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

اسپرس(خشه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ذرت علوفه‌ای

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

سورگوم

برای دیدن توضیحات کلیک کنید