خربزه مشهدی ثامن(خاتونی)

khar-samen-

زربذر ایرانیان

خربزه مشهدی ثامن(خاتونی)

_