shalgham-dorang-irani

زربذر ایرانیان

شلغم دورنگ ایرانی

_