هندوانه بیضی(چارلستبون)

hendooneh-beizi-ch

زربذر ایرانیان

هندوانه بیضی(چارلستبون)

_