پیاز سفید مهتاب(روزبلند-کشت بهاره)

piaz-sefid

زربذر ایرانیان

پیاز سفید مهتاب(روزبلند-کشت بهاره)

_