پیاز قرمز تبریزی(روزبلند-کشت بهاره)

piaz-ghermez-tabrizi-rb-kb

زربذر ایرانیان

پیاز قرمز تبریزی(روزبلند-کشت بهاره)

_