پیاز قرمز سرخگون(روزکوتاه-کشت پاییزه)

piaz-ghermez-sorkhgon-rk-kp

زربذر ایرانیان

پیاز قرمز سرخگون(روزکوتاه-کشت پاییزه)

_