چغندر لبو بورش (بذرگیری از بورش آلمان)

choghondar laboo borch aalman

زربذر ایرانیان

چغندر لبو بورش (بذرگیری از بورش آلمان)

_