بذر سبزیجات

زربذر ایرانیان

انواع بذر سبزیجات  

بذر تره فارسی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

(بذر تره عربی(شادگانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر پیازچه اردستانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر تربچه آلبالویی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر تربچه گیلاسی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر تربچه کامت

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر تربچه سرخگون

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر تربچه سُرخاب

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر شاهی شهرری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر ریحان سبز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر ریحان سبز برگ پهن شهرری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر ریحان بنفش

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر ریحان قرمز آتشی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر مرزه

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر مرزه برگ پهن تبریزی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر شوید ورامینی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر شوید روسی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر شوید اصفهانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر گشنیز توپی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر گشنیز لپه دار

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گشنیز خارجی برگ پهن

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر جعفری پیچ شهرری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر جعفری اصفهانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر اسفناج شاهرودی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر اسفناج ناریتا زربذر

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر اسفناج سوپر

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر اسفناج تیغی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر برگ چغندر سفید(قندی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر چغندر قرمز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بذر چغندر علوفه ای(گاوی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید