بذر جعفرسی پیچ شهرری

زربذر ایرانیان

گشنیز خارجی برگ پهن

_