بذر گیاهان دارویی

زربذر ایرانیان

انواع بذر گیاهان دارویی  

بادرنجبویه

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بادیان

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گل‌گاو‌زبان

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

تخم شربتی(مصارف خوراکی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گلرنگ(کافشه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کینووا(خاویار گیاهی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خاکشیر

برای دیدن توضیحات کلیک کنید