کدو آجیلی دانه ریز مشهدی

Kadii-aajili-mashhadi

زربذر ایرانیان

کدو آجیلی دانه ریز مشهدی

_